poniedziałek, 9 października 2017

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

piątek, 6 października 2017

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków

wtorek, 1 sierpnia 2017

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych


UCHWAŁA NR L/1217/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w związku z art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 oraz z 2015 r. poz. 373) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na udzielenie 95% bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.
2. Wyraża się zgodę na udzielenie 99% bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym, które wniosły opłatę za cały 99 letni okres użytkowania wieczystego, od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.

§ 2.
W przypadku przeznaczenia nieruchomości na cele mieszkaniowe i inne, bonifikata, o której mowa w § 1, będzie przysługiwała proporcjonalnie do stosunku powierzchni lokali mieszkalnych i garażowych do powierzchni wszystkich lokali w nieruchomości.

§ 3.
Bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego.

§ 4.
Bonifikata zostanie udzielona, jeżeli użytkownik wieczysty w chwili wydania decyzji nie zalega ze zobowiązaniami finansowymi wobec m. st. Warszawy związanymi z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi MiastaStołecznego Warszawy.

§ 6.
Traci moc uchwała Nr XXX/945/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 2834).

§ 7.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Radym.st.Warszawy
EwaMalinowska-Grupińska